Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPDENAC

Versie 1.3,

25 oktober 2011

ALGEMEEN DEEL

 

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Dit zijn de algemene voorwaarden van CAPDENAC die van toepassing zijn op al haar activiteiten.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en op alle huidige en toekomstige diensten en producten van CAPDENAC (de Diensten), waaronder alle (onderhandelingen over) overeenkomsten die in dat kader daarvan zullen worden aangegaan, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende (deel) opdrachten.

1.3. De Algemene Voorwaarden CAPDENAC bestaan uit dit algemene deel en uit aanvullende delen. (Coaching en TrainingOutplacement, Executive Search, Detachering) Het algemene deel is van toepassing op alle vormen van dienstverlening; de voorwaarden uit de aanvullende delen zijn enkel van toepassing op de vormen van dienstverlening als omschreven in het betreffende aanvullende deel. Afhankelijk van de aard van de betreffende Diensten kunnen meerdere aanvullende delen op een dienst van toepassing zijn.

1.4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden gehanteerd door een contractuele wederpartij van CAPDENAC (Opdrachtgever) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Indien aanvullende of afwijkende voorwaarden schriftelijk worden overeengekomen tussen Opdrachtgever en CAPDENAC zullen die aanvullende of afwijkende voorwaarden gelding hebben voor zover deze afwijken van de Algemene Voorwaarden CAPDENAC.

1.6. Alle door CAPDENAC uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. LEVERING VAN DIENSTEN

2.1. CAPDENAC zal alle Diensten in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, professionaliteit en integriteit uitvoeren op basis van de overeengekomen specificaties en de toepasselijke Dienstbeschrijving, beiden als van tijd tot tijd beschikbaar gesteld door CAPDENAC aan Opdrachtgever.

2.2. CAPDENAC spant zich in om een optimale bijdrage te leveren aan de door de Opdrachtgever gewenste resultaten met de Diensten, maar schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever indien de activiteiten van CAPDENAC onverhoopt en ondanks haar inspanningen niet tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat leiden.

3. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

3.1. Opdrachtgever dient CAPDENAC bij de start van de Diensten en tijdens het afnemen van de Diensten gevraagd en ongevraagd tijdig te voorzien van alle voor de levering van de Diensten benodigde informatie, gegevens en medewerking, waaronder begrepen melding van eventuele op handen zijnde veranderingen in de organisatie en/of op personeelsgebied. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en correctheid van aangeleverde gegevens en de tijdigheid van de door haar te verlenen medewerking.

3.3. Op CAPDENAC rust geen verantwoordelijkheid door Opdrachtgever aangeleverde informatie of gegevens op volledigheid of juistheid te controleren. Indien hierover door CAPDENAC toch wordt geadviseerd, dan geschiedt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor.

4. BETALING VOOR DE DIENSTEN

4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van CAPDENAC te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

4.3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

4.4. Alle prijzen voor Diensten zijn exclusief BTW en overige eventueel toepasselijke belastingen en heffingen en luiden, tenzij expliciet anders aangegeven, in Euro. De prijzen voor de Diensten zijn inclusief bijkomende kosten waaronder reis-, parkeer- en verblijfskosten en scholingskosten, tenzij expliciet anders aangegeven.

4.5. CAPDENAC heeft het recht jaarlijks per 1 januari de geldende prijzen en tarieven van de Diensten van lopende overeenkomsten te verhogen in lijn met prijsontwikkelingen op de markt.

5. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

5.1. Op deze algemene voorwaarden en elke overeenkomst tussen CAPDENAC en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

5.2. De rechter te NIJMEGEN is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met rechtsverhoudingen tussen CAPDENAC en Opdrachtgever. 

6. DIVERSEN

6.1. Opdrachtgever is alleen gerechtigd om de Diensten voor zijn eigen interne bedrijfsdoeleinden te gebruiken en is niet gerechtigd om de Diensten al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen of aan derden aan te bieden of ten bate van derden te gebruiken behoudens voor zover uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2. CAPDENAC is gerechtigd bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of Opdracht derden, waaronder zelfstandigen, in te schakelen.

6.3. CAPDENAC is gerechtigd haar rechten en plichten onder iedere overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn over te dragen aan een derde welke de betreffende bedrijfsactiviteiten van CAPDENAC overneemt door schriftelijke mededeling te doen van deze overdracht.

Deel deze pagina