Algemene Voorwaarden Executive Search

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPDENAC

Versie 1.1,

25 oktober 2011

 

EXECUTIVE SEARCH & WERVING EN SELECTIE

 

1. AANDUIDING EN INHOUD

1.1 Dit zijn de aanvullende voorwaarden van CAPDENAC voor executive search en de werving en selectie van kandidaten door CAPDENAC voor de opdrachtgever.

2. DE TOTSTANDKOMING, DUUR EN (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

2.1. Een opdracht tot executive search of werving en selectie behelst de opdracht om een kandidaat te werven en selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt. De opdrachtgever en CAPDENAC stellen per opdracht een schriftelijke ‘opdrachtbevestiging’ op.

2.2 Een executive search of werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht.

3. PROCEDURE

3.1. De opdrachtgever verstrekt aan CAPDENAC alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. CAPDENAC spant zich in om binnen 8 weken (tenzij in de opdrachtbevestiging een andere termijn is afgesproken) nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens een kandidaat te selecteren die zo veel mogelijk voldoet aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

4. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

4.1. CAPDENAC is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. CAPDENAC draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

4.2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

5. VOORKOMING VAN ONTOELAATBARE DISCRIMINATIE

5.1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door CAPDENAC worden meegewogen.

6. KEUZE KANDIDAAT

6.1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.

6.2. CAPDENAC is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van CAPDENAC in strijd met het bepaalde in artikel 3. Eventuele aansprakelijkheid van CAPDENAC is in dat geval beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding.

6.3. CAPDENAC kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door CAPDENAC geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door CAPDENAC, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

7. TARIEVEN

7.1. De opdrachtgever is aan CAPDENAC voor de executive search & werving en selectieopdracht een bemiddelingsvergoeding verschuldigd ter grootte van het in de ‘opdrachtbevestiging’ vermelde nominale bedrag. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat.

7.2. De extra kosten voor werving zullen apart door CAPDENAC aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van de bemiddelingsvergoeding. De hoogte van de wervingskosten zal tevens vermeld staan in de ‘opdrachtbevestiging”.

7.3. De bemiddelingsvergoeding en wervingskosten zijn ter dekking van de in de ‘opdrachtbevestiging’ genoemde activiteiten en instrumenten van CAPDENAC. Overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met de opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.

7.4. Reis- en/of verblijfkosten van de kandidaten, gemaakt in verband met de selectieprocedure, zullen door CAPDENAC aan de kandidaten worden vergoed. CAPDENAC brengt deze kosten in rekening van de opdrachtgever, welke deze kosten aan CAPDENAC zal voldoen.

7.5. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

7.6. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien CAPDENAC er binnen de tussen partijen afgesproken termijn niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren. De overeengekomen wervingskosten, de in lid 3 bedoelde aanvullende kosten en de in lid 4 bedoelde reis- en verblijfkosten zijn te allen tijde wel verschuldigd.

7.7. Indien de kandidaat gedurende de proeftijd van de arbeidsverhouding uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien aantoonbaar blijkt dat de kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, zal CAPDENAC een vervangende kandidaat werven en selecteren, zonder dat de opdrachtgever daarvoor een bemiddelingsvergoeding voor verschuldigd is. De wervingskosten, de in lid 3 bedoelde aanvullende kosten en de in lid 4 bedoelde reis- en verblijfkosten zullen wel verschuldigd zijn. In alle andere gevallen waarin de arbeidsverhouding tijdens of na de proeftijd eindigt, blijft de opdrachtgever de in lid 1 bedoelde bemiddelingsvergoeding onverminderd verschuldigd.

8. INTREKKEN EN WIJZIGEN VAN EEN OPDRACHT

8.1. Indien de opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt, voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is CAPDENAC gerechtigd de opdrachtgever een vast bedrag van € 3.000,- in rekening te brengen, alsmede de door CAPDENAC gemaakte wervingskosten, de in artikel 7 lid 3 bedoelde extra kosten en de in artikel 7, lid 4 bedoelde reis- en verblijfkosten.

8.2. Indien de opdrachtgever elementen uit de werving en selectieopdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van CAPDENAC sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is CAPDENAC gerechtigd de opdrachtgever een vast bedrag van € 1.500,- in rekening te brengen, alsmede de door CAPDENAC gemaakte wervingskosten, de in artikel 7 lid 3 bedoelde extra kosten en de in artikel 7, lid 4 bedoelde reis- en verblijfkosten.

9. BETALING

9.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van CAPDENAC te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

9.3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

10. CONCURRENTIE EN SCHADELOOSSTELLING

10.1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van CAPDENAC niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door CAPDENAC is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

10.2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan CAPDERNAC verschuldigd ter grootte van de in artikel 7 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

 

Deel deze pagina