Algemene Voorwaarden Detachering

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPDENAC

Versie 1.1,

25 oktober 2011

 

DETACHERINGSDIENSTEN

 

1. AANDUIDING EN INHOUD

1.1. Dit zijn de aanvullende voorwaarden van CAPDENAC voor Detachering door CAPDENAC. Voor overeenkomsten en aanbiedingen voor Detachering gelden deze aanvullende voorwaarden in aanvulling (en waar relevant afwijkend) op de Algemene Voorwaarden CAPDENAC van CAPDENAC.

1.2. Onder Detachering wordt in deze aanvullende voorwaarden verstaan de terbeschikkingstelling (tewerkstelling) van een Professional aan Opdrachtgever om binnen diens organisatie onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten. De Professional is een door CAPDENAC ingeschakelde derde dan wel een natuurlijk persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met CAPDENAC.

1.3. In deze aanvullende voorwaarden wordt onder Opdracht verstaan de individuele Opdracht voor de terbeschikkingstelling van een Professional.

2. DE TOTSTANDKOMING, DUUR EN (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

2.1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

2.2. Een Opdracht voor bepaalde tijd wil zeggen: – óf voor een vaste periode; – óf voor een bepaalbare periode; – óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt

2.3. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

2.4. Indien de Opdracht voor bepaalde tijd aansluitend aan het verstrijken van de overeengekomen tijd of na het zich voordoen van de hierboven bedoelde gebeurtenis stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de Opdracht met ten minste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde periode verlengd. Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen onder vermelding van de dan geldende opzegtermijn. Indien opzegging is toegestaan dient deze schriftelijk te geschieden.

2.5. Een Opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend schriftelijk, tegen het einde van de kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand worden opgezegd.

3. VERVANGING EN BESCHIKBAARHEID

3.1 CAPDENAC behoudt zich het recht voor een Professional te vervangen door een andere Professional. De vervangende Professional zal tenminste het kennis- en ervaringsniveau hebben als voor de werkzaamheden is vereist. Opdrachtgever kan een voorstel van CAPDENAC tot vervanging slechts – desgevraagd schriftelijk en gemotiveerd – afwijzen indien de vervangende Professional niet, althans niet in voldoende mate voldoet aan de gestelde functie-eisen. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende professional, dan eindigt de Opdracht van rechtswege na ontvangst van een daartoe door CAPDENAC verzonden bevestiging, zonder dat CAPDENAC aansprakelijk is voor eventueel door Opdrachtgever geleden schade.

3.2. Indien de Professional wordt vervangen door een andere Professional kan het tarief worden aangepast.

4. PROCEDURE

4.1. CAPDENAC bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor detachering in aanmerking komende Professional, welke Professional zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht..

4.2 De keuze van de Professional vindt plaats in nauw overleg tussen CAPDENAC en Opdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd de ingevolge lid 1 van dit artikel voorgestelde Professional af te wijzen mits dit binnen 3 werkdagen na het voorstellen van de gedetacheerde gebeurt, waardoor de detachering van de voorgestelde Professional geen doorgang vindt, en CAPDENAC waar mogelijk zo spoedig mogelijk een vervangende Professional voorstelt.

5. ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN

5.1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Professional bij Opdrachtgever worden vastgelegd in de opdracht -bevestiging, dan wel op een andere overeengekomen wijze. Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Professional voldoen aan de wettelijke vereisten.

5.2. Vakantie en verlof van de Professional worden, na overleg met Opdrachtgever, vastgesteld door CAPDENAC.

5.3. Opdrachtgever dient CAPDENAC voor aanvang van de Opdracht te informeren omtrent de bij hem geldende feestdagen, eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht. Indien Opdrachtgever nalaat om CAPDENAC tijdig te informeren, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade van CAPDENAC, die daarvan (in)direct het gevolg is.

6. REGIE EN UITOEFENING VAN LEIDING EN TOEZICHT

6.1. De Professional verricht de werkzaamheden in het kader van de Opdracht onder regie en leiding en toezicht van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Professional bij de uitoefening van het toezicht en de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

6.2. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAPDENAC niet toegestaan de Professional op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht en leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder ‘derde’ wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden (in de zin van artikel 2:24 a en 24 b BW).

6.3. Opdrachtgever kan de Professional slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Opdracht en voorwaarden bepaalde, indien CAPDENAC en de Professional daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

6.4. Tewerkstelling van de Professional in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met CAPDENAC en de Professional daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

6.5. CAPDENAC is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan Opdrachtgever, derden dan wel aan de Professional zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Professional.

6.6. CAPDENAC is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Professionals zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden.

6.7. Opdrachtgever vrijwaart CAPDENAC voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) jegens de Professional en/of derden, die direct of indirect voortvloeit uit de in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

7. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

7.1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever en is jegens de Professional en CAPDENAC verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

7.2. Opdrachtgever is gehouden om aan de Professional en aan CAPDENAC tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de Professional actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

7.3. Opdrachtgever zal aan de Professional vergoeden – en CAPDENAC vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Professional in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of CAPDENAC daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW.

8. TARIEVEN

8.1. Het tarief voor Detachering wordt berekend op basis van het uurtarief zoals vastgelegd in de Opdracht e/o opdrachtbevestiging en eventueel nadien aangepast conform nadere overeenkomst. Het tarief is verschuldigd over de overeengekomen arbeidsuren en eventueel meer gewerkte uren, tenzij de Professional niet werkzaam is geweest als gevolg van vakantie, arbeidsongeschiktheid of een andere oorzaak die toerekenbaar is aan Opdrachtnemer.

8.2. CAPDENAC is gerechtigd om het tarief en kostenvergoedingen tijdens de looptijd van de Opdracht aan te passen, indien de kosten van de Professional stijgen als gevolg van (een wijziging van) een overheidsmaatregel en/of ander verbindend voorschrift en/of sociale lasten en/of fiscale wetgeving en/of de toepasselijke CAO.

8.3. Een aanpassing van het tarief of kostenvergoeding wordt zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt.

9. NADERE BEPALING INZAKE AANSPRAKELIJKHEID

9.1. CAPDENAC is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Professionals die niet blijken te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de detachering een schriftelijke klacht terzake bij CAPDENAC indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van CAPDENAC bij de selectie.

9.2. Opdrachtgever zal zich, indien mogelijk, afdoende verzekeren tegen diens aansprakelijkheid jegens CAPDENAC, met name op grond van het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze aanvullende voorwaarden. Op verzoek van CAPDENAC verstrekt Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

9.3. CAPDENAC schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien CAPDENAC om welke reden dan ook een (vervangende) Professional niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

10. WEDERZIJDS PERSONEEL

10.1. Het is Opdrachtgever en aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een Opdracht én gedurende twaalf maanden na afloop daarvan niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CAPDENAC, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook met de Professional aan te gaan.

10.2. Het is Opdrachtgever en aan haar gelieerde ondernemingen evenmin toegestaan gedurende een periode van twaalf maanden nadat een Professional door CAPDENAC aan haar is voorgesteld zonder dat een Opdracht tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de (aspirant) Professional.

10.3. Bij overtreding van het bepaalde in de vorige leden verbeurt Opdrachtgever een aan CAPDENAC verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete, zulks onverminderd het recht van CAPDENAC om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze boete bedraagt € 25.000.

10.4. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

11. WIJZE VAN FACTUREREN

11.1. Facturatie vindt plaats per maand op basis van hetgeen bij de Opdracht, opdrachtbevestiging, overeenkomst of voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording wekelijks middels door de Professional (elektronisch) opgestelde urenstaten, welke Opdrachtgever verbinden, tenzij Opdrachtgever daadwerkelijk tegenbewijs levert over de daadwerkelijk gewerkte uren.

11.2. Opdrachtgever behoudt een kopie van de (elektronische) urenstaten. Bij verschil tussen de door de Professional bij CAPDENAC ingeleverde urenstaten en het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt de door de Professional bij CAPDENAC ingeleverde urenstaat voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door Opdrachtgever.

12. NADERE BEPALING INZAKE VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

12.1. CAPDENAC zal op verzoek van Opdrachtgever de Professional verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Professional een wettelijke – of beroepsplicht tot bekendmaking rust.

12.2. CAPDENAC zal op verzoek van Opdrachtgever en indien noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden de Professional instrueren dat hij een Verklaring Omtrent Gedrag opvraagt en aan Opdrachtgever verstrekt.

13. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

13.1. CAPDENAC zal de Professional op verzoek van Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden die de Professional specifiek voor Opdrachtgever worden verricht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan Opdrachtgever. Indien CAPDENAC in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Professional of anderszins kosten dient te maken, is Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan CAPDENAC.

13.2. Het staat Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Professional aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. Opdrachtgever informeert CAPDENAC over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan CAPDENAC.

13.3. Het bepaalde in dit artikel laat de bevoegdheid van CAPDENAC onverlet om de aan hetgeen de Professional geheel of gedeeltelijk doet ontstaan ten grondslag liggende algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te laten exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Tevens is toegestaan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te (laten) ondernemen (of door Professional te laten ondernemen) die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

14. VERIFICATIE- EN BEWAARPLICHT OPDRACHTGEVER

14.1. Opdrachtgever aan wie door CAPDENAC een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. CAPDERNAC is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan Opdrachtgever wordt opgelegd.

15. VOORKOMING VAN ONTOELAATBARE DISCRIMINATIE

15.1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door CAPDENAC worden meegewogen.

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina